Lễ Kỷ Niệm 35 Năm Cap Anamur tại Hamburg

Hành Trình Tìm Tự Do - Trong cơn hoạn nạn 1/2

Hành Trình Tìm Tự Do - Trong cơn hoạn nạn 2/2

Vớt Người Biển Đông - Hành Trình Tìm Tự Do 1/4

Boat People aus Vietnam - Cap Anamur - Hamburg

Cảm nhận trong Lễ Kỷ Niêm 35 năm Cap Anamur

24.02.1979 Vietnamese Boat People - The Price of Freedom

Boat People - Der Augenzeugenbericht Teil 1/7